Nowohucki alfabet - rozgrywka

Regulamin projektu

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem projektu „Nowohucki alfabet – roz(g)rywka” jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta z siedzibą os. Zgody 1, 31-949 Kraków (dalej: „Organizator”). Projekt realizowany jest w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2022” Narodowego Centrum Kultury (dalej jako „NCK”), z którego dofinansowane są działania projektu.
 2. Partnerami projektu są: Centrum Kultury Podgórza, Biblioteka Kraków, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Stowarzyszenie Otwieracz.
 3. Projekt realizowany jest w terminie kwiecień – październik 2022 r. na terenie nowohuckich dzielnic i jest adresowany do osób zainteresowanych historią tej części Krakowa oraz językiem stosowanym w Hucie i na jej określenie przez osoby patrzące na nią z zewnątrz.
 4. Przedmiotem regulaminu jest określenie ogólnych warunków uczestnictwa
  w projekcie, procedur rekrutacji oraz praw i obowiązków uczestników projektu oraz Organizatora.
 5. Podejmowane działania projektowe będą miały na celu:
 • zwiększenie świadomości na temat języka dotyczącego Nowej Huty;
 • podniesienie wiedzy krakowian i osób zainteresowanych zagadnieniami współczesnej polszczyzny na temat ewolucji zasobu leksykalnego dot. Huty, uwarunkowanego zmianami historycznymi, społecznymi, ekonomicznymi, komunikacyjnymi oraz informatyzacją społeczeństwa na przestrzeni ponad 70 lat dziejów Nowej Huty;
 • podniesienie kompetencji językowych oraz wiedzy z dziedziny „żywej historii” wśród osób zainteresowanych Nową Hutą, w tym wśród młodzieży, osób z niepełnosprawnościami i osób posługujących się przede wszystkim językiem ukraińskim;
 • odkrywanie języka jako narzędzia spontanicznej zabawy i rozrywki;
 • integracja mieszkańców różnych dzielnic Krakowa oraz terenów podkrakowskich;
 • zaspokajanie potrzeb spędzania czasu wolnego w sposób aktywny i twórczy;
 • integrację międzypokoleniową uczestników i budowanie społeczności wokół wspólnych działań i zainteresowań;
 • promowanie Nowej Huty – poprzez łamanie stereotypów i ukazywanie jej piękna, różnorodności, bogatej historii i kultury.

 1. Udział w projekcie jest bezpłatny. Dla osób zapisanych na zajęcia przygotowane również będą bezpłatne materiały projektowe.
 2. Ilość miejsc na zajęciach projektowych jest ograniczona. Na każde z wydarzeń obowiązywać będą zapisy (formularze udostępniane na dwa tygodnie przez planowanym wydarzeniem).
 3. Projekt będzie prowadzony za pomocą metod bezpośrednich (spotkania, warsztaty), narzędzi on-line tj. formularzy, mediów społecznościowych oraz przede wszystkim strony projektu www.nowohuckialfabet.pl. Informacje o projekcie będą się pojawiały również na stronach i w mediach społecznościowych partnerów i organizatora zadania.

§ 2. Kryteria uczestnictwa w projekcie

 1. Nie ma określonej maksymalnej liczby uczestników w projekcie, ale ze względów organizacyjnych takich jak konieczność przygotowania odpowiedniej ilości materiałów oraz zapewnienia uczestnikom poczęstunku, na wydarzenia obowiązywać będą zapisy i limity ilości uczestników (określone każdorazowo przy wydarzeniu).
 2. Zapisy na poszczególne wydarzenia rozpoczynać się będą na 2 tygodnie przed terminem wydarzenia, za pomocą ankiet on-line oraz telefonicznie pdo numerem telefonu koordynatorki: 609 33 89 44.
 3. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które spełniają poniższe kryteria:
 • zapoznają się z Regulaminem projektu
 • są zainteresowane historią Nowej Huty
 • podadzą dane kontaktowe Organizatorowi projektu
 • zapiszą się na przynajmniej jedno spotkanie/wydarzenie projektowe i wezmą w nim udział
 1. Kryterium weryfikowane jest na podstawie zapisu na zajęcia (na każde zajęcia osobny formularz zapisu) oraz deklaracji chęci uczestnictwa, składanych przez uczestnika.
 2. W przypadku niepełnoletniego uczestnika koniecznie jest wyrażenie zgody na wzięcie udziału w wydarzeniu przez prawnego opiekuna.
 3. Złożenie deklaracji uczestnictwa lub zapis na wydarzenie są równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu projektu.
 4. Organizator dopuszcza możliwość tworzenia list rezerwowych na zajęcia i powiadamiania osób z tych list w razie rezygnacji osób zapisanych na zajęcia.
 5. Dla najaktywniejszych uczestników projektu (którzy wezmą udział w największej ilości spotkań projektowych) przewidziano nagrody i dyplomy, które zostaną rozdane podczas finału projektu.

§ 3. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych uczestników gromadzonych w zakresie niezbędnym
  do realizacji projektu „Nowohucki alfabet – roz(g)rywka” jest Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta z siedzibą w Krakowie, os. Zgody 1
 2. W Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta został powołany Inspektor Ochrony Danych zgodnie z postanowieniami RODO, z którym można się kontaktować
  w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, e-mail: rodo@krakownh.pl, adres: Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta, os. Zgody 1, 31- 949 Kraków.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędnym warunkiem udziału
  w projekcie.
 4. Dane osobowe uczestnika/opiekuna prawnego: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu (jedynie do kontaktu w projekcie), wizerunek utrwalony
  w materiale fotograficzno-filmowym, zbierane są przez Ośrodek w celach realizacji projektu, celach promocyjnych działalności statutowej Ośrodka oraz partnerów, jak też dla potrzeb archiwalnych Ośrodka, partnerów i grantodawcy (NCK).
 5. Odbiorcami danych osobowych będą:
 • podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
 • osoby upoważnione przez Administratora danych;
 • podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności,
  z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji projektu
  i archiwizacji lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Uczestnikowi/Opiekunowi prawnemu uczestnika przysługuje prawo do:
 • wglądu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach prosimy o przesłanie pisemnego wniosku do Inspektora Ochrony Danych (IOD);
 • żądania usunięcia danych (w zakresie zgodnym z prawem) poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
  iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
 1. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
  w formie profilowania.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora – w zakładce projektu, na stronie projektu www.nowohuckialfabet.pl oraz u koordynatorki projektu pod adresem: weronika.sliwiak-motak@krakownh.pl
 3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej i będą aktualizowane oraz udostępniane zgodnie z ust. 2 powyżej.
 4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieregulowanych niniejszym Regulaminem, należy do Organizatora projektu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa w tym Kodeksu Cywilnego.

§ 5. Opis projektu

Projekt „Nowohucki alfabet – perspektywy”, który uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2022”, to kontynuacja integracyjnych i międzypokoleniowych działań, skoncentrowanych na języku oraz kulturze nowohuckich dzielnic. Tym razem skoncentrujemy się na tym, by pokazać, w jaki sposób zebrany zasób leksykalny i unikatowe wspomnienia można wykorzystać, opierając o nie podzieloną na cztery części i rozgrywaną w różnych częściach Huty grę oraz proponując projektowej społeczności materiały do samodzielnej zabawy z nowohuckimi wyrażeniami.

Naszym celem będzie nie tylko stworzenie scenariuszów rozgrywek oraz materiałów językowych. Chcemy również zainteresować specyficznym pięknem i atmosferą Huty mieszkańców innych dzielnic, miejscowości, a także drogich naszym sercom gości z Ukrainy, którzy zatrzymali się w Krakowie. Aby mogli w pełni uczestniczyć w zadaniu, podczas rozgrywek i spotkań zapewnimy obecność tłumacza języka ukraińskiego.

W działania włączymy również już tradycyjnie uczestników z niepełnosprawnościami narządu słuchu i wzroku.

SŁOWA i WYRAŻENIA zebrane w „Nowohuckim alfabecie” to pamiątka leksykalna ponad 70 lat istnienia Nowej Huty, ilustrująca również związane z tą częścią Krakowa zjawiska, idee, wydarzenia, postacie i miejsca. Dlatego każde HASŁO to nie tylko bezpośrednie znaczenie, ale również odpowiedni KONTEKST, który badacze wraz z uczestnikami opracowali, starając się prześledzić, jak zmieniało się postrzeganie Huty i jej mieszkańców na przestrzeni lat. Mamy nadzieję, że dzięki PODSUMOWANIU za pomocą gry i łamigłówek haseł z poprzednich dwóch edycji projektu, uda nam się utrwalić i pokazać to, co w Hucie najcenniejsze – różnorodność, tolerancję oraz bliskość. Naszym drogowskazem w grze będą oczywiście słowa, zaś przewodnikami – autorzy haseł leksykonów, czyli uczestnicy projektu z poprzednich lat.

Cała trzecia odsłona projektu oparta będzie na żywiole GRY i ZABAWY. Zebrane nowohuckie wyrażenia ożyją w rękach młodych projektantów gry terenowej, zaś na podstawie materiałów, które kolekcjonowaliśmy w poprzednich edycjach, zespół projektowy stworzy rebusy, krzyżówki i zagadki językowe, spójne z tematyką gier.

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach projektu, którzy interesują się tą częścią Krakowa (albo jej jeszcze nie znają) albo szukają ciekawego i kreatywnego sposobu na spędzenie czasu.

Wszystkie materiały i spotkania projektowe są bezpłatne, jednak obowiązywać będą na nie zapisy on-line oraz telefoniczne. Szczegóły będą się ukazywać sukcesywnie na stronie www.nowohuckialfabet.pl

Sposobem podsumowania trzeciej odsłony projektu będzie stworzenie scenariuszów rozgrywek, składających się na nowohucką językową grę terenową oraz materiałów językowych i map, które będą mogły posłużyć nie tylko do celów rozrywki, ale również samodzielnego zgłębiania zagadnień dotyczących nowohuckiej tożsamości, języka i historii.